Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Woonwijk Ermelo-West

 

 

De woonwijk Ermelo-West is met name in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontwikkeld. In de jaren 90 volgden de uitbreidngsplannen De Maat en De Leemkulen. Verspreid door de wijk zijn oude landschapselementen bewaard gebleven en deze maken een belangrijk onderdeel uit van de groenstructuur. Enkele bestaande woningen en boerderijen zijn ingepast tussen de nieuwbouw.

Groen in de wijk

Eind 2004 is de groenvisie voor Ermelo vastgesteld, die in grote lijnen de richting aangeeft waarin het groen zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen. Met dit vertrekpunt is de visie voor wijk West verder uitgewerkt met het maken van drie schetsmodellen: historische beleving, waterbeleving en eigentijdse beleving. Deze modellen zijn gepresenteerd aan bewoners van wijk West. Schetsmodel waterbeleving is afgevallen. De andere twee modellen zijn verder uitgewerkt met behulp van een klankbordgroep, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen en aandachtspunten van wijkbewoners. De uitwerking is gemaakt onder de noemer van "Het groen in wijk West op z’n best".

De groenstructuur is opgedeeld in lijnen, vlakken en punten. Naast het groen is in de uitwerking specifiek ingegaan op de betekenis van de bomen voor deze wijk, het groen als recreatieve voorziening (spelen, wandelen e.d.) en het beheer en onderhoud op basis van omgevingsbeheer.

Spelen in de wijk

In wijk West zijn de meeste speellocaties te vinden, in allerlei vormen en samenstellingen. Als uitwerking van het hondenbeleid zijn hondenuitlaatplekken en -routes aangelegd om de overlast te beperken, deze zijn aangegeven met palen met op de kop een groen schildje met hondje.

De Zanderij

Aan de rand van de wijk, langs het spoor ligt het bosgebied De Zanderij. Hierin is het Sportcomplex De Zanderij te vinden. EFC’58, KC Ermelo en C.S.V. Dindoa hebben hier tussen het groen hun accommodaties.

 

Voor meer informatie:

www.efc58.nl

www.kc-ermelo.nl

www.dindoa.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende