Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Buurtschap Horst

 

 

De naam Horst wordt verklaard als hoger gelegen grond met hout begroeid of erdoor omgeven.

De oudste bewoning in het gebied Horst en Telgt treft men aan op de hogere dekzandruggen. Op de kaart uit omstreeks 1916 zijn de vier hoge ruggen zichtbaar die door het gebied lopen. Daarbij valt op dat de drie hoge ruggen bij Horst e.o. min of meer in oost-westrichting lopen, terwijl de hoge dekzandrug bij Telgt zich in noord-zuidrichting uitstrekt. De Horster (Horstsche) Beek vormt de scheidslijn tussen deze twee richtingen in de nederzettingsstructuur.

De buurtschappen Horst en Telgt hebben zich met name vanaf het einde van de 19e eeuw geleidelijk ontwikkeld als concentraties van bebouwing. Binnen het gebied zijn ze nu als dorpen herkenbaar, hoewel er geen sprake is van duidelijke dorpsgrenzen. Horst en Telgt hebben namelijk een langgerekte structuur van lintbebouwing, die geleidelijk is verdicht langs de oude wegen.

Binnen Horst kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden, te weten het gebied nabij de instellingen ’s Heeren Loo en Groot-Emaus en het gebied nabij de Zeeweg-Slagsteeg-Rodeschuurderwegje. Tussen deze twee gebieden ligt een groot recreatiewoningencomplex.

Goede Herderschool, Zeeweg 98

In de 17e en 18e eeuw werd het onderwijs overgelaten aan de kerk. Zoals gebruikelijk, was ook in Ermelo de koster van de kerk tevens schoolmeester. In Ermelo werd in 1832 de eerste gemeenteschool gesticht aan de Putterweg. Vijfentwintig jaar later werd het godsdienstonderwijs overgelaten aan de kerk, maar in Ermelo bleef de gemeenteschool zijn christelijk karakter behouden.

Naast de vijf scholen in Ermelo, Nunspeet, Elspeet, Leuvenum en Vierhouten besloot de gemeenteraad in 1870 aan dit aantal nog een school toe te voegen. Jacob de Vries werd de eerste hoofdonderwijzer van de school in Telgt (Telgterweg/Nijkerkerweg nu Buiten- en Binnengoed).

In 1888 werd de christelijke school aan de Kerklaan in het dorp gesticht. De Vries werd daar toen hoofd. Zo konden de ouders uit de buurtschappen kiezen of hun kinderen in het dorp of naar de school in Telgt gingen. Toen in 1908 de school in Horst werd opgericht, verliep de school in Telgt. Op 28 september 1920 besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland tot opheffing van de school in Telgt.

Op 1 juni 1908 werd het schoolgebouw in gebruik genomen. Het initiatief tot het oprichten van de school ging destijds uit van de vereniging ‘School met den Bijbel’ Horst en Telgt, die op vier december het jaar ervoor werd opgericht. Voor de aankoop van de benodigde grond in het Horsterveld en de bouw van de 3-klassige school, inclusief de aangebouwde woning voor het schoolhoofd, was destijds een bedrag nodig van 10.000 gulden. In de volksmond werd de naam Horster Boerenschool (H.B.S.) gebruikt. Door een forse leerlingengroei worden er in 1922 twee lokalen aangebouwd.

Voor de school naast het toegangspad staat een bijzondere bank, hier geplaatst op 1 juni 1948 t.g.v. het 40-jarig jubileum van de school.

Vanaf 1963 begonnen de voorbereidingen voor nieuwe huisvesting. Donderdag 14 oktober 1971 werd de eerste steen voor de nieuwe school gelegd. Het gebouw kwam ongeveer zeven meter achter het oude gebouw te staan. Vrijdag 29 september 1972 opende burgemeester Veen de school met de naam de Goede Herderschool. Hierna werd de oude school gesloopt. Achter de school wordt de kleuterschool gebouwd. Door de jaren heen is het gebouw enkele malen verbouwd en uitgebreid.

Ons Huis, Zeeweg 100

Het ontstaan van Ons Huis aan de Zeeweg is een particulier initiatief. De eerste ledenvergadering van de ‘Vereniging tot stichting en instandhouding van een verenigingsgebouw voor Horst, Telgt en Veldwijk’ werd gehouden op 4 februari 1936. Op 29 april 1936 werd de eerste steen voor het gebouw gelegd door J. Kroles. In 1976 vond de eerste verbouwing plaats en in 1982 de volgende. Het gebouw is door de jaren heen voor diverse doeleinden gebruikt: vergaderingen, lezingen, kerstvieringen maar ook het stembureau maakt er gebruik van. In 1995 werd met o.a. gemeentelijk sociale vernieuwingsgeld, sponsors, een bijdrage uit het Koningin Julianafonds en veel zelfwerkzaamheid het gebouw verbouwd en gemoderniseerd. De zolder werd omgetoverd in een eigen jeugdhonk voor het jongerenwerk. Dankzij een subsidiebedrag van 100.000 euro van de provincie Gelderland kon in 2010-2011 het gebouw worden verbouwd en aangepast.

 

 

Voor meer informatie:

www.goedeherderschool.nl

www.horstentelgt.nl

www.oogstfeest-ermelo.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende