Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

 

 


 

Groen loont!

 

De Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo heeft bij de leden van de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een groene duurzame leefomgeving want Groen loont! Ook in Ermelo!

Groen loont! is te lezen op de website van De Groene Stad. Via diverse voorbeelden is te zien wat de economische baten van groen zijn en hoe inkomsten kunnen worden gegenereerd of besparingen kunnen worden bewerkstelligd met gebruik van groen. Want: Groen Loont!, is de overtuiging wanneer het groen als oplossing wordt ingezet. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van wateroverlast, verbeteren van de luchtkwaliteit en voorkomen van verloedering van de woonomgeving. Bomen zijn onlosmakelijk verbonden met de woon- en leefomgeving. Ze geven sfeer aan het straatbeeld en dragen bij aan het welzijn van mensen. Het duurzaam inpassen van bestaande monumentale en waardevolle bomen en overig groen binnen bouwprojecten en infrastructurele werken zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn. Echter nog te vaak delft groen het onderspit, ook in Ermelo!

Ermelo vitaal, groen en zorgzaam

De slogan van de gemeente ‘Ermelo vitaal, groen en zorgzaam’ komt in veel gemeentelijke (beleids)stukken voor. Het zijn de drie pijlers waarop Ermelo doorbouwt. Afgelopen jaren zijn in de gemeente Ermelo veel projecten gerealiseerd, hierbij is besloten groen op te offeren voor woningbouw, wegenaanleg en reconstructies. Soms is er groen teruggekomen maar vaak heeft dit niet aan de verwachtingen van omwonenden voldaan. Daarnaast duurt het meerdere jaren voordat de nieuwe bomen dezelfde grootte hebben bereikt als de oude weggehaalde exemplaren. NMP Ermelo wordt regelmatig aangesproken op de kap van bomen door de gemeente en ontwikkelaars van projecten. Vaak komt hierbij naar voren dat bewoners niet of laat betrokken worden bij de planvorming. NMP Ermelo is van mening dat monumentale en waardevolle bomen in veel gevallen niet in de weg hoeven te staan bij de realisatie van een bouwproject en de aanleg van wegen en fietspaden. Bij een goede voorbereiding en nauwgezette uitvoering leidt het samenspel van bomen en (bouw)project tot een versterking van het eindresultaat. Belangrijk is dat gezonde aanwezige monumentale en waardevolle bomen en overig groen vanaf het begin in de (schets)ontwerpen staan, uiteraard op de juiste locatie en met de huidige en uiteindelijke (kroon)projectie. 
Een vroegtijdige zorgvuldige en betrouwbare inventarisatie is belangrijk. Ook het vaststellen van duidelijke voorwaarden voor duurzaam boombehoud is een pre, hiermee kan de architect of ontwerper aan de slag. Een en ander geeft een duidelijk beeld en kan bijdragen aan versterking van het draagvlak bij bewoners en betrokken partijen. Ook wordt hiermee tegengegaan dat waardevol groen pas in een (te) laat stadium in beeld komt, waardoor inpassing niet meer te realiseren is of dusdanige overlast geeft dat alsnog tot kap moet worden besloten.

Lijst monumentale bomen

De gemeente Ermelo heeft een officiële Lijst monumentale bomen, op de bestemmingsplankaarten zijn deze bomen opgenomen, de bomen zijn dus duidelijk in beeld. Wel is het belangrijk dat zowel de lijsten als de kaarten actueel worden gehouden. NMP Ermelo is 10 jaar geleden betrokken geweest bij het samenstellen van de lijst, echter de afgelopen tien jaar zijn regelmatig bomen die op de lijst zijn opgenomen gekapt of fors gesnoeid tijdens de realisatie van projecten. Voorbeelden zijn bij De Korenbloem, De Verbinding, Dokter Holtropstraat / Vlishoek en in het kader van de reconstructie van de Stationsstraat e.o. Andere bomen, die eerst blijven staan, worden later alsnog gekapt omdat blijkt dat de bomen te dicht bij bijvoorbeeld bebouwing komen te staan. Recent zijn er alsnog diverse monumentale eiken en dennen gekapt aan de Klaverlaan op het voormalige TAWEB-terrein. Vaak is niet duidelijk of een afweging is gemaakt om de monumentale bomen toch te kunnen sparen en in te kunnen passen in het bouwplan. Zo heeft het vastgestelde beleid weinig zin.

Nieuwe plannen

Er zijn diverse plannen in voorbereiding waarover de gemeenteraad komende tijd een besluit gaat nemen. Rond de Markt en de Plus, het voormalige terrein van Van Beek en de Driesprongschool, Kerklaan - Postlaantje, Oude Nijkerkerweg en Arendlaan (De Westflank), terrein De Leemkuul, landgoed Veldwijk en Tonselse Veld zijn voorbeelden waar komende jaren de nodige veranderingen zullen gaan plaatsvinden en mogelijk negatieve gevolgen voor het woongenot gaan veroorzaken. Hier moet dus echt werk gemaakt gaan worden van duurzame inpassing van aanwezig waardevol groen. NMP Ermelo begrijpt goed dat hierbij keuzes gemaakt moeten worden. Echter bomen en bouwen kunnen goed met elkaar worden geïntegreerd, waardoor er een krachtig samenspel ontstaat. Samen hebben ze een versterkende werking op de sfeer en de uitstraling van de omgeving. Daarnaast past volwassen groen uitstekend in het duurzaamheidsbeleid.

We kennen in Ermelo een parkeernorm, maar wat NMP Ermelo betreft wordt het ook tijd dat we ook een groennorm gaan hanteren, want Groen loont!