Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 terug         

Het ontstaan van het landschap van Ermelo door de tijden heen.

 

Het landschap van de gemeente Ermelo is bepaald door geologische factoren en menselijk handelen.

De belangrijkste geologische factoren waren de ijstijden. Tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien) werd door landijs vanuit het noorden de rivierafzettingen in ons land opgestuwd. Hierdoor ontstonden de stuwwallen. Een deel van een stuwwal ligt in de gemeente Ermelo. De laatste ijstijd (het Weichselien) heeft veel dekzanden in het landschap gebracht.

Menselijk handelen heeft geleid dat bossen en natte terreinen werden omgevormd tot weilanden en heidevelden. Een beheerssysteem voor houtproductie uit de middeleeuwen heeft er toe geleid dat bij de buurtschappen Speuld en Drie er een oud hoog opgaand beuken-eikenbos is ontstaan. De woeste gronden, heidevelden en zandverstuivingen die door de landbouw waren ontstaan zijn in het begin van de 20e eeuw beplant met (voornamelijk) naaldhout. Hierdoor ontstonden de productiebossen, grote precelen met naaldhout. In het westelijk deel van Ermelo is het landschap door agrarische activiteiten bepaald.

Door deze twee factoren is het grondgebied van Ermelo in te delen in drie hoofdzones.

  • De randmeerzone in het westen ; van een open landschap naar een meer besloten parkachtig landschap.
  • De boszone in het midden ; een boslandschap bestaande uit jonge bossen (voornamelijk naaldhout) en oude bossen. Hier zijn nog restanten van de heidevelden zichtbaar.
  • De agrarische enclave in het oosten ; het beekdal van de Staverdense en Leuvenumse Beek en de landgoederen met natuur en agrarische activiteiten.
Met de Landschappenfietsroute die door de Stichting NMP Ermelo is samengesteld en uitgegeven kunt u een fietstocht door het Ermelose landschap maken. Een zeer gevarieerde fietsroute, de route volgt globaal de grenzen van de gemeente. U krijgt zo een goed beeld van het landschap van Ermelo.

'Het landschap van Ermelo door de tijden heen'                                                                                                                  landschapstypen
(Een uitgebreidere toelichting over het ontstaan van het Ermelose landschap en de drie zones; in PDF.)